Værdigrundlag

§2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Skolen er skabt ud fra det syn, at det har stor kulturel værdi at bevare skolen i befolkningens nære og naturlige miljø.

Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på grundlag af de grundtvig-kolske skoletanker, og udfra dette kristne livssyn er det skolens opgave at udvikle et trygt, livsbekræftende og lærdomsvenligt samvær, der i videst muligt omfang tilgodeser barnets personlige behov.

(Vedtægterne for Vilsted Friskole.)